Thứ năm, 6/21/2018

Dự án 1B

Sở xây dựng Hải Phòng

Công ty Thoát nước

 

Số:     /BC-TN  

 

 

 

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hải Phòng, ngày    tháng 02 năm 2009


Báo cáo
Về tình hình thực hiện Dự án Thoát nước và vệ sinh Hải phòng
 
Kính gửi:
 
Dự án Thoát nước và Vệ sinh Hải phòng được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 20/4/1999 với các nội dung chính sau: .
 
1.Tên dự án:  Dự án Thoát nước và Vệ sinh Hải phòng
2.Chủ đầu tư:  Công ty Thoát nước Hải Phòng
 


3.Mục tiêu chính của dự án:
- Cải tạo nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải, bãi thải vệ sinh, bể phốt, nhằm cải thiện môi trường đô thị Hải Phòng.
- Tăng cường năng lực quản lý, kỹ thuật thoát nước và vệ sinh môi trường.

 
4.   Các hạng mục đầu tư chính:
- Thoát nước mưa: Thông rửa khoảng 90km hệ thống tiêu thoát nước chung nội thành; cải tạo 3500 hố ga thu. Xây dựng 3 km đường ống thoát nước chung ở những vùng có nguy cơ ngập úng nhiều, 4km đường ống thu mới quanh các hồ điều hoà Tiên Nga, Mắm tôm và Hồ Sen. Cải tạo 6,2 km mương thoát nước Đông bắc, Tây nam; cải tạo 8 cống ngăn triều; nạo vét khoảng 90.000 m3 bùn; xây dựng 6,2 km kè bảo vệ; láng 2,1 km lòng mương. Cải tạo và kè các hồ điều hoà, xử lý 100.000 m3 bùn khô; xây dựng bãi đổ và xử lý bùn rộng 7 ha.
-Thoát nước thải: Cải tạo thoát nước thải 22 phường, trước mắt tập trung cải tạo 10 phường trọng điểm; xây dựng bãi đổ và xử lý phân phốt rộng 3 ha.
- Thiết bị phương tiện bảo dưỡng mương, thông cống, hút phốt, bãi thải.
 


5.   Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư:  Khoảng 564.392 triệu VNĐ (tương đương 40, 898 triệu USD) (tỷ giá 1USD = 13.800 đồng)
Trong đó: Quỹ quay vòng là 13.800 triệu VNĐ (tương đương 1 triệu USD)
- Nguồn vốn:
(i) Vốn vay của Ngân hàng Thế giới:      27,532 triệu USD 
               (tương đương 379.441 triệu VNĐ)
(ii) Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan:        5,8 triệu USD
      (tương đương 80.040 triệu VNĐ)
(iii) Vốn đối ứng trong nước:         7,566 triệu USD
    (tương đương 104.411  triệu VNĐ)
 
6.   Thời gian thực hiện dự án: 1999-2004
A- Kế hoạch đấu thầu
Kế hoạch đấu thầu Dự án Thoát nước và Vệ sinh thành phố Hải Phòng được Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 394/CP-CN ngày 25/01/2000. Nội dung chính của kế hoạch đấu thầu như sau:

STT

Tên các gói thầu

Trị giá gói thầu
(triệu USD)

Tr đó:
Vốn đối ứng (triệu USD)

Nguồn vốn

Hình thức đấu thầu

Thời gian đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực thi

1

Gói thầu 1- (HPSANP- C1C): Xây dựng, cải tạo các tuyến kênh mương, hồ điều hoà, bãi thải, các đường ống thoát nước tại các khu ngập lụt và các công trình liên quan.

13,00

2,6

Ngân hàng Thế giới và CP Việt Nam

- Đấu thầu quốc tế rộng rãi có qua sơ tuyển
- 1 túi hồ sơ

7/2000-
9/2000

HĐ có điều chỉnh giá

12/2000
- 6/2004

2

Gói thầu 2- (HPSANP- C1A): Thông rửa, kiểm tra các đường ống thoát nước chính và đường ống thoát nước tại các phường; và thiết kế các đường ống cần thay thế

3,2

0,64

Ngân hàng Thế giới và CP Việt Nam

- Đấu thầu quốc tế rộng rãi
- 1 túi hồ sơ

9/2002-
11/2002

HĐ có điều chỉnh giá

1/2003-
7/2004

3

Gói thầu 3- (HPSANP- C1B): Cải tạo và xây dựng các đường ống thoát nước cần thay thế và nâng cấp

10,00

2,00

Ngân hàng Thế giới và CP Việt Nam

- Đấu thầu quốc tế rộng rãi có qua sơ tuyển
- 1 túi hồ sơ

9/2002-
11/2002

HĐ có điều chỉnh giá

1/2003-
7/2004

4

Gói thầu 4- (HPSANP- C2): Mua sắm xe cộ và thiết bị

2,25

0

Ngân hàng Thế giới

Đấu thầu quốc tế rộng rãi
- 1 túi hồ sơ

5/2000-
7/2000

HĐ trọn gói (Đgiá phù hợp)

8 tháng

5

Gói thầu 5: Tư vấn giám sát xây dựng

2,5

0

Viện trợ của CP Phần Lan

Đấu thầu hạn chế tại Phần Lan

6/2000-
8/2000

HĐ tư vấn trọn gói

11/2000- 2004

6

Gói thầu 6: Trợ giúp kỹ thuật

2,3

0

Viện trợ của CP Phần Lan

Đấu thầu hạn chế tại Phần Lan

6/2000-
8/2000

HĐ tư vấn trọn gói

2001- 2004

7

Gói thầu kiểm toán

0,1

0

Ngân hàng Thế giới

Đấu thầu quốc tế  hạn chế

6/2000-
8/2000

HĐ trọn gói

2000- 2005

8

Quỹ quay vòng

1,0

0

Viện trợ của CP Phần Lan

Không đấu thầu

 

 

 

9

Giải phóng mặt bằng

1,2

1,2

CP Việt Nam

Không đấu thầu

 

 

 

10

Đối ứng hỗ trợ kỹ thuật, chi phí khác và thuế

0,78

0,78

 

Không đấu thầu

 

 

 

11

Dự phòng chi

4,568

0,346

 

Không đấu thầu

 

 

 

 

Tổng vốn đầu tư theo Quyết định số 415/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ

40,898 7,566

B- GIA HẠN HIỆP ĐỊNH TÍN DỤNG
 
Do quá trình thực hiện dự án có nhiều khó khăn, mặt khác, thời gian lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng dự toán, hồ sơ đấu thầu… cần phải có thời gian, riêng Dự án Thoát nước và Vệ sinh Hải Phòng còn bổ sung thêm 1 gói thầu sử dụng vốn dư sau đấu thầu (C1D) cho nên dự án không thể thực hiện theo đúng thời gian Hiệp định đã ký kết. Vì vậy, Hiệp định tín dụng vay vốn Ngân hàng Thế giới cần phải được gia hạn.

- Ngày 09/6/2005, Thủ tướng Chính phủ dã có văn bản số 749/TTg-QHQT về việc gia hạn Hiệp định Tín dụng dự án “ Thoát nước và Vệ sinh ba thành phố vay vốn Ngân hàng Thế giới”.
Thời gian gia hạn: 30/6/2007

- Ngày 29/6/2005 Ngân hàng Thế giới căn cứ công văn của Ngân hàng Nhà nước ngày 17/6/2005 đã đồng ý gia hạn Hiệp định Tín dụng số 3211-VN.
Thời gian gia hạn: 30/6/2007

Như vậy, Dự án Thoát nước và Vệ sinh Hải phòng đã được cấp có thẩm quyền gia hạn đến 30/6/2007


C- ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH HẢI PHÒNG.

1.Điều chỉnh tổng mức đầu tư:
Ngày 08/6/2006, uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng có quyết định số 1230/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án như sau:
- Tổng mức đầu tư dự án thoát nước 1B:     728.730 triệu VNĐ
- Nguồn vốn:
- Vốn vay của Ngân hàng Thế giới:        27,532 triệu USD 
(tương đương 435.215 triệu VNĐ)
       (tỷ giá 1 USD = 15.807 VNĐ)
- Viện trợ không hoàn lại              5,8 triệu USD
của Chính phủ Phần Lan:                                   và 1 triệu EURO
       (tương đương 100.040 triệu VNĐ)
       (tỷ giá 1 USD = 13.800 VNĐ)
       (tỷ giá 1 Euro = 20.000 VNĐ)
- Vốn đối ứng trong nước:    193.475 triệu VNĐ
 
2.Phê duyệt Tổng dự toán Dự án 1B:
- Ngày 23/10/2006, UBND thành phố Hải Phòng có quyết định số 2303/QĐ-UBND về việc phê duyệt Tổng dự toán Dự án Thoát nước và Vệ sinh Hải Phòng
Tổng dự toán dự án 1B:  712.979.755.000đ
Trong đó:

a) Chi phí xây lắp: 465.179.930.000đ
+ Gói thầu số 1 (HPANP-C1C):    84.179.079.000đ
+ Gói thầu số 2 (HPANP-C1A):    40.661.216.000đ
+ Gói thầu số 3 (HPANP-C1D):  138.292.804.000đ
+ Gói thầu số 4 (HPANP-C1B):  202.046.830.000đ 
b) Chi phí thiết bị:    25.215.855.000đ
c) Chi khác:  200.056.168.000đ
Trong đó:
+ Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng:   83.594.056.000đ
+ Rà phá bom mìn, vật liệu nổ:    5.082.586.000đ
+ Chi phí Ban quản lý dự án:    4.487.476.000đ
+ Thuế nhập khẩu thiết bị:     1.587.933.000đ
+ Chi phí tư vấn và chi phí khác: 105.304.117.000đ
d) Dự phòng chi:   22.527.202.000đ
 
D- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1.Giá trị ước tính thực hiện dự án

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN THOÁT NƯ­ỚC 1B

STT

HẠNG MỤC

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN, DỰ TOÁN ­ƯỚC TÍNH

GIẢI NGÂN

 

TỔNG GIÁ TRỊ

    712.979.155.000

        699.688.619.198

     683.146.694.369

 

Trong đó:

 

 

 

I

Xây lắp

    465.179.930.000

        472.714.767.629

     458.680.825.346

1

Gói thầu C1A

             40.661.216.000

                   32.549.888.676

              31.933.719.313

2

Gói thầu C1B

           202.046.830.000

                 207.475.685.342

            200.835.336.880

3

Gói thầu C1C

             84.179.079.000

                   77.065.631.472

              77.064.222.819

4

Gói thầu C1D

           138.292.805.000

                 155.623.562.139

            148.847.546.334

II

Thiết bị

      25.950.855.000

          25.950.855.000

       25.929.724.174

1

Gói thầu C2

             25.215.855.000

                   25.215.855.000

              25.194.724.174

2

Gói thầu C3

                   735.000.000

                         735.000.000

                    735.000.000

III

Chi khác

    200.056.168.000

        201.757.996.569

     198.536.144.849

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi phí đền bù GPMB

             83.594.056.000

                   79.099.206.310

              77.535.503.885

2

Rà phá bom mìn, vật liệu nổ

               5.082.586.000

                     5.081.906.000

                 4.575.783.000

3

Chi phí BQLDA

               4.487.476.000

                     4.859.889.785

                 5.515.465.785

4

Thuế nhập khẩu thiết bị

               1.587.933.000

                     1.587.933.000

                 1.587.933.000

5

Chi phí t­ư vấn và chi khác

           105.304.117.000

                 111.129.061.474

            109.321.459.179

IV

Dự phòng chi

      22.527.202.000

 

 

 
2. Tình hình thực hiện các gói thầu của dự án
 
Dự án Thoát nước 1B gồm có 9 gói thầu, trong đó có 04 gói thầu xây lắp, 02 gói thầu mua sắm thiết bị và 03 gói thầu tư vấn (gói thầu tư vấn giám sát, gói thầu hỗ trợ kỹ thuật và gói thầu kiểm toán). Trong 3 gói thầu tư vấn thì có hai gói thầu: tư vấn giám sát và hỗ trợ kỹ thuật do chính phủ Phần Lan tài trợ không hoàn lại, đấu thầu hạn chế tại Phần Lan. Một số hạng mục không đấu thầu như Quỹ quay vòng, giải phóng mặt bằng, đối ứng hỗ trợ kỹ thuật, chi phí khác và thuế.
 
Gói thầu thiết bị được thực hiện từ tháng 4/2001 và hoàn thành vào tháng 12/2001; gói thầu xây lắp đầu tiên được khởi công ngày 4/3/2002 và hoàn thành toàn bộ các gói thầu vào ngày 30/6/2007 theo đúng thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Thế giới.
 
2.1. Gói thầu xây lắp số 1 (HPSANP-C1C)
- Nhà thầu:   Liên danh LICOGI-SAMWHAN
- Tiến độ thực hiện: từ 04/03/2002 đến 30/3/2005
- Giá trị hợp đồng:  112.498.561.181đ
- Giá trị thực hiện:  77.065.631.472đ.
Gói thầu này bao gồm 5 phần việc chính:
(i) Cung cấp phương tiện, thiết bị và văn phòng phẩm;
(ii) Xây dựng nhà xưởng và khu xử lý bùn, phốt Tràng Cát;
(iii) Nạo vét và cải tạo mương hồ tuyến kênh Đông Bắc;
(iv) Nạo vét và cải tạo mương hồ tuyến kênh Tây Nam;
(v) Xây dựng đường cống chung mới
 


Quá trình thực hiện gói thầu C1C gặp khá nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng không thực hiện được bởi mặt bằng thi công quá chật hẹp chạy dài 6,2km dọc kênh Đông Bắc, Tây Nam, có những đoạn đi bộ còn khó khăn.
Việc đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại, đa phần là đất lấn chiếm xung quanh các mương, hồ điều hoà có nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội. Việc tập kết phương tiện, thiết bị, vật tư để nạo vét bùn, vận chuyển bùn và xây kè nhiều khi bị ách tắc, vừa làm vừa đảm bảo giao thông, đảm bảo tiêu thoát nước.
 
Đó là chưa kể đến khó khăn do thiên nhiên gây ra mưa, bão, lụt, rét, nóng…ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Song do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thành phố, các ngành, các cấp chính quyền địa phương cộng với sự quyết tâm cao của Chủ đầu tư, tư vấn và Nhà thầu, gói thầu đã được hoàn tất trừ Phần việc 5: Xây dựng cống chung mới.
 
- Gói thầu C1C sau khi thực hiện xong đã cải thiện môi trường sống của các cụm dân cư dọc theo hai tuyến kênh Đông Bắc và Tây Nam một cách rõ rệt. Trước đây các khu vực trên bị ô nhiễm nặng với các tụ điểm tệ nạn xã hội thì nay đã trở nên phong quang, sạch sẽ. Các tuyến đường dọc theo 2 bên kênh và xung quanh hồ đã làm cho bộ mặt đô thị được nâng cấp khang trang. Dư luận xã hội và các cộng đồng dân cư đánh giá rất cao sự thay đổi này.
 
- Kiểm toán: Gói thầu C1C được Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh kiểm toán xong ngày 27/7/2006.
- Thẩm định quyết toán: Được Liên sở Tài chính- Kế hoạch & Đầu tư- Xây dựng- Giao thông công chính thẩm định xong ngày 01/11/2006.
 
- Phê duyệt quyết toán: Được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt quyết toán ngày 29/12/2006, và văn bản số 5988/UBND- GT ngày 15/10/2007 của UBND thành phố
Giá trị quyết toán duyệt:  77.065.631.472đ
Thanh toán cho Nhà thầu:  77.064.222.819đ
 
2.2. Gói thầu xây lắp số 2 (HPSANP-C1A)
- Nhà thầu:   Per Aasleff A/S (Đan Mạch)
- Tiến độ thực hiện: 01/5/2002 - 29/1/2004
- Giá trị hợp đồng:  40.661.216.290đ
- Giá trị thực hiện:  32.549.888.676đ.
Gói thầu C1A này bao gồm 2 phần việc:
(i) Nạo vét, thông rửa và kiểm tra bằng camera 130 km đường cống các loại;
(ii) Thiết kế nâng cấp hoặc thay thế mới cho các đoạn cống cần cải tạo; Thiết kế 54 cửa xả van một chiều cho gói thầu C1B.
 
Việc thực hiện gói thầu C1A cũng gặp không ít khó khăn, mật độ giao thông đường phố lớn, đặc biệt là các xóm ngõ nhỏ, hẹp, dài, hệ thống thoát nước đa phần được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, nhiều đoạn cống bị sập rễ cây ăn sâu vào trong lòng cống, cống trục bị đục, đấu nối nhiều nên hoành triệt nước có nhiều khó khăn, Nhà thầu thường phải thi công cả ngày lẫn đêm mới hoàn tất được công việc.
 
Hiệu quả của các gói thầu C1A: Đây là lần đầu tiên nhà thầu nước ngoài đã sử dụng các phương tiện thiết bị chuyên dùng hiện đại để nạo vét bùn và thông rửa, kiểm tra 130 km đường cống trục và cống xóm ngõ trên phạm vi toàn thành phố, giành lại khả năng tiêu thoát của toàn bộ hệ thống hiện có mà nhiều năm không được vận hành và duy tu theo đúng quy trình. Đồng thời nâng cao được trình độ tay nghề cho CBCN Công ty Thoát nước để vận hành các phương tiện thiết bị hiện đại hiện có.
 
Đến ngày 29/1/2004, 130 km đường cống các loại đã được đã được nạo vét, thông rửa và kiểm tra  bằng thiết bị có gắn camera. Hiệu quả trông thấy rõ rệt; các trận mưa thoát nước nhanh, hiện tượng úng lụt giảm hẳn và thời gian lụt còn rất ngắn.
 
- Kiểm toán: Gói thầu C1A được Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) kiểm toán xong ngày 13/6/2006.
- Thẩm định quyết toán: Được Liên sở Tài chính- Kế hoạch & Đầu tư- Xây dựng- Giao thông công chính thẩm định xong ngày 31/01/2007.
- Phê duyệt quyết toán: Được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt quyết toán ngày17/4/2007, và văn bản số QĐ 624/QĐ-UBND, ngày 17/4/2007 của UBND thành phố.
Giá trị quyết toán duyệt:  32.549.888.676đ
Thanh toán cho Nhà thầu: 31.933.719.313đ
 
2.3. Gói thầu xây lắp số 3 (HPSANP-C1D)
- Nhà thầu:  Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO 8)
- Tiến độ thực hiện: 17/01/2005 - 30/6/2007
- Giá trị hợp đồng:  138.292.804.814đ
- Giá trị ước thực hiện:  155.623.562.139đ
Gói thầu C1D này bao gồm 5 phần việc:
(i) Cung cấp thiết bị và văn phòng phẩm
(ii) Xây các tuyến cống thu, tuyến cống đẩy, bốn trạm bơm nước bẩn và làm đường quản lý dọc kênh Đông Bắc;
(iii) Xây các tuyến cống thu, tuyến cống đẩy, ba trạm bơm nước thải và làm đường quản lý dọc kênh Tây Nam, xung quanh hồ Lâm Tường và hồ Dư Hàng;
(iv) Xây mới hồ điều hoà Phương Lưu, bao gồm cả tuyến kênh nối ra mương Đông Bắc, làm đường quản lý và văn phòng làm việc cho Công ty Thoát nước;
(v) Cải tạo hồ điều hoà Cát Bi, bao gồm cả xây cống thu, tuyến ống đẩy, trạm bơm nước thải và làm đường quản lý xung quanh hồ.
 


Đặc điểm của gói thầu C1D là gói thầu sử dụng vốn dư sau đấu thầu; gói thầu này nhằm hoàn tất những phần việc còn lại của gói thầu C1C như làm đường quản lý dọc hai tuyến  kênh Đông Bắc và Tây Nam, xung quanh các hồ điều hoà, dùng các trạm bơm thu gom nước thải xả ra sông không cho nước thải xả ra các mương, hồ điều hoà, làm cho môi trường ở các kênh và hồ điều hoà sạch.
 
Gói thầu C1D thực hiện xong góp phần chỉnh trang đô thị, phân luồng giao thông, giải quyết việc ô nhiễm môi trường ở các mương, hồ điều hoà, đặc biệt là xây mới hồ điều hoà Phương Lưu với diện tích trên 20 ha và cải tạo hồ Cát Bi. Góp phần giảm thiểu ngập lụt trong đô thị khi mưa lớn nước triều cường.
 
- Kiểm toán: Gói thầu C1D được Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện
- Thẩm định quyết toán: Đang thực hiện
- Phê duyệt quyết toán:  Chưa
- Giải ngân: 148.847.546.334đ 
 
2.4. Gói thầu xây lắp số 4 (HPSANP-C1B)
- Nhà thầu:  Tổng Công ty Phát triển Nhà và Đô thị (HUD)
- Tiến độ thực hiện: 01/7/2005 – 30/6/2007
- Giá trị hợp đồng:  202.046.830.104đ
- Giá trị ước thực hiện:  207.475.685.342đ
 
Gói thầu C1B này bao gồm 4 hạng mục chính:
(i) Cải tạo khoảng 17 km đường cống các loại trong ngõ;
(ii) Cải tạo, thay thế 30km đường cống chính;
(iii) Lắp đặt 6,5km đường cống chung tại các khu vực thường xảy ra ngập lụt lớn
(iv) Lắp đặt 54 van một chiều tại các điểm xả ra sông;
Gói thầu C1B được tiến hành khi gói thầu C1A kết thúc.
 


Thi công gói thầu C1B khó khăn rất lớn là đường phố hẹp, mật độ giao thông cao, các công trình ngầm dày đặc như công trình cấp nước, điện lực, bưu điện, quân bưu, điện chiếu sáng… nhiều hạng mục công trình chỉ được phép thi công ban đêm hoặc thi công theo con nước
 
Gói thầu C1B hoàn thành đã góp phần rất lớn vào việc thu gom nước mặt cũng như nước thải, nhiều xóm ngõ trước đây mưa nhỏ hoặc không mưa cũng bị dềnh nước nay không còn. Một số trục đường phố thường xuyên bị ngập lụt khi mưa nay gần như không còn.
 
Nhiều đường phố trước đây trời nắng vẫn lụt do ảnh hưởng của thuỷ triều, nay lắp đặt hệ thống van một chiều tại các cửa xả ra sông nên đường phố không bị ngập lụt khi triều lên. Trên 160 tuyến đường phố, xóm ngõ được cải tạo, nâng cấp, mặt đường được trải thảm bê tông asphan, mặt ngõ được đổ bê tông góp phần đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh, mỹ quan đô thị.
 
Kiểm toán: Gói thầu C1B được Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện.
- Thẩm định quyết toán:  Chưa
- Phê duyệt quyết toán:  Chưa
- Giải ngân: 200.835.336.880đ
2.5. Gói thầu mua sắm thiết bị và xe cộ: (HPSANP- C2)
Gói thầu mua sắm thiết bị và xe cộ gồm ba hợp đồng mua sắm 21 phương tiện, thiết bị:
 
* Hợp đồng C2-1
- Nhà thầu:  Công ty xuất nhập khẩu Kỹ thuật và Thiết bị toàn bộ VN
Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh (Technoimport HCM)
- Tiến độ thực hiện:    Tháng4/2001 - Tháng 12/2001   
- Giá trị hợp đồng:  1.312.351,99 Euro
- Giá trị thực hiện:  1.312.351,99 Euro
 


Hợp đồng C2-1 đã mua sắm 16 phương tiện thiết bị gồm: Xe thông rửa đường cống và phun áp lực lớn và xe phun rửa đường ống có vòi phun: 04 chiếc; Xe hút bùn, phốt: 9 chiếc; Dụng cụ và thiết bị vận hành và bảo dưỡng đường ống: 1 bộ; Thiết bị an toàn cho làm việc trong đường ống: 1 bộ
- Kiểm toán: Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện
- Giải ngân: 1.311.924,10 EURO
 
* Hợp đồng  C2-2
- Nhà thầu:  Công ty xây dựng - xuất nhập khẩu Việt Nam (VINACONEX)
- Tiến độ thực hiện: Tháng4/2001 - Tháng 12/2001
- Giá trị hợp đồng:  245.355,67 USD
- Giá trị thực hiện:  244.034,97 USD
Gói thầu C2-2 đã mua sắm 4 phương tiện thiết bị: Xe vận hành và bảo dưỡng truyền động 4 bánh: 01 xe; Xe Pick-up truyền động 4 bánh có ca-bin mở rộng:01 xe; Xe có cẩu và ca-bin mở rộng: 01 xe; Xe xúc gạt: 01 xe. 
- Kiểm toán: Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện
- Giải ngân: 244.034,97USD
 
* Hợp đồng C2-3
- Nhà thầu:  Tập đoàn Wolfgang Rausch GmbH & Co.KG of Weissenberg
 (Cộng hoà Liên bang Đức)
- Tiến độ thực hiện: Tháng4/2001 - Tháng 12/2001
- Giá trị hợp đồng:  217.538 Euro
- Giá trị thực hiện:  217.538 Euro
Hợp đồng C2-3 mua sắm 01 xe vận hành và bão dưỡng có thiết bị CCTV
- Kiểm toán: Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện
- Giải ngân: 217.457,80 EURO
* Tóm lại: Toàn bộ gói thầu C2: mua sắm thiết bị và xe cộ đã hoàn thành và bàn giao cho Công ty Thoát nước đưa vào sử dụng.
- Hiệu quả của gói thầu C2:
+ Đã cải thiện điều kiện làm việc của người lao động
+ Nạo vét, thông rửa ga, lòng cống theo chu kỳ đảm bảo tiết diện thoát nước hiện có
+ Thông rửa các đoạn cống bị tắc cục bộ nhanh, đảm bảo tiêu thoát nước
+ Tổ chức hút phốt miễn phí cho các hộ gia đình, cơ quan mỗi năm từ 5 đến 7 phường, đảm bảo vệ sinh môi trường.
2.6. Gói thầu tư vấn giám sát:
Giá trị gói thầu 2.5 triệu USD, viện trợ không hoàn lại của Phần Lan kết thúc vào tháng 3 năm 2006. Phía Phần Lan bổ sung kinh phí 1 triệu EURO cho giai đoạn 2006-2007.
2.7. Gói thầu trợ giúp kỹ thuật:
Giá trị gói thầu 2.3 triệu USD, viện trợ không hoàn lại của Phần Lan do Chương trình Cấp nước và Vệ sinh Hải Phòng quản lý. Gói thầu đã kết thúc vào tháng 12 năm 2004.
2.8.  Gói thầu kiểm toán:
Giá trị gói thầu  theo kế hoạch đấu thầu được duyệt là 100.000 USD. Giá trị này đủ cho chi phí kiểm toán đến hết dự án vào năm 2008. Việc kiểm toán dự án vẫn được triển khai thường xuyên  1 năm một lần. Các báo cáo kiểm toán đều đánh giá việc giải ngân dự án là đúng quy trình và đạt chất lượng tốt.
 
2.9. Quỹ quay vòng:
Giá trị Quỹ quay vòng là 1 triệu USD, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan là 80%, 20% là vốn đối ứng của UBND thành phố Hải Phòng. Do Hội liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng quản lý để cho các hộ nghèo vay cải tạo nhà vệ sinh thùng thành tự hoại.
Kết quả chính hoạt động Quỹ quay vòng như sau:
 
a) Hoạt động cộng đồng:
+ Họp triển khai ở cấp phường:  24 cuộc họp/ 24 phường
+ Đào tạo cán bộ chủ chốt:   120 người/ 24 phường
+ Đào tạo PMU cấp phường:   168 người/ 24 phường
+ Đào tạo cán bộ truyền thông:  480 người/ 24 phường
+ Đào tạo trưởng và phó nhóm:  515 người
 
b) Tình hình giải ngân đến 30/4/2004
+ Vay vốn vệ sinh:    7227 hộ gia đình = 14,429 tỷ đồng
+ Vay vốn tăng thu nhập:      1381 hộ = 2,844 tỷ đồng
 
c) Theo dõi giám sát tại các cấp và người vay:
- 100%  số người vay đã trả cả gốc lẫn lãi đúng thời hạn, không có nợ đọng
- Giám sát 100% hộ gia đình trong vòng 3 tháng kể từ ngày giải ngân, giám sát việc hoàn thành xây dựng bể phốt và sử dụng vốn vay
- Hàng năm, Công ty KPMG kiểm toán toàn bộ sổ sách, kế toán của Ban Quản lý dự án, các phường, nhóm và thẻ người vay.
Quỹ quay vòng vệ sinh đã đạt được mục tiêu và kết quả tốt. Sau gần 4 năm thực hiện, điều kiện môi trường ở Hải Phòng đã thay đổi rõ rệt, đặc biệt là trong các ngõ, khu dân cư và các hộ gia đình. Đã góp phần xoá nhà vệ sinh thùng, vì vậy sức khoẻ người dân được cải thiện. 

2.10. Đền bù, giải phóng mặt bằng:
Đã thực hiện đền bù cho:   2.115 hộ với tổng kinh phí bồi thường là 77.535.503.885 đồng.
Cấp đất tái định cư cho: 351 hộ.

2.11. Chi phí khác:
Tổng số chi phí khác cho dự án là:  121.000.640.964 đồng
- Chi phí ban quản lý dự án:         5.515.465.785 đồng
- Chi phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ:      4.575.783.000 đồng
- Thuế cho gói thầu mua sắm thiết bị:      1.587.933.000 đồng
 - Chi phí tư vấn và chi phí khác:  109.321.459.179 đồng

E- ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ 
a.Đánh giá hiệu quả đầu tư dự án thoát nước:
- Tình trạng ngập lụt giảm đáng kể. Trước khi có dự án, hiện tượng ngập lụt xảy ra đối với trận mưa từ 80 mm trở lên, nay tăng lên140 mm khi mưa lớn, nước triều cường.
- Xoá hiện tượng ngập lụt khi trời nắng nước triều cường;
 - Ô nhiễm môi trường đã được cải thiện đặc biệt là hai tuyến kênh Đông Bắc, Tây Nam; các hồ Lâm Tường, hồ Sen, Dư Hàng, Tiên Nga đã xoá đi các tụ điểm của tệ nạn xã hội. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị.
- Hệ thống thoát nước chung của thành phố sau khi được thông rửa đã phát huy tác dụng rõ rệt, tiêu thoát nước nhanh.
- Cải thiện điều kiện làm việc của người lao động, trình độ CBCNV đã được nâng cao về mọi mặt trong công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị.

b. Về chất lượng công trình:
- Các hạng mục được thiết kế và giám sát bởi tư vấn nước ngoài nên chất lượng công trình đảm bảo.
Trên đây là toàn bộ nội dung tình hình thực hiện Dự án Thoát nước và Vệ sinh Hải Phòng được UBND Thành phố Hải Phòng giao cho Công ty Thoát nước làm chủ dự án.
 
GIÁM ĐỐC
 
Vũ Trọng Quang